Obchodní podmínky e-shopu Dřevěné diáře Bílá vdova

Obchodní podmínky, reklamační řád a poučení o odstoupení
od smlouvy (uzavřené objednávky) 

Provozovatel a odpovědná osoba (prodávající):
Veronika Zvířecí, Koloděje nad Lužnicí 87, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 210 51 640
Podnikám na základě zápisu do živnostenského rejstříku vedeném pod značkou MÚT/32062/2023. Nejsem plátce DPH. 

Poštovní adresa: Koloděje nad Lužnicí 87, 375 01 Týn nad Vltavou
mob.: +420 792 300 903, e-mail: info@drevenediare.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu www.drevenediare.cz. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, která má v takovém případě přednost. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Všechny ceny v internetovém obchodě www.drevenediare.cz jsou konečné, prodávající není plátcem DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách a jsou pro obě strany závazné, vyjma zjevné chyby (nulová cena apod.). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Kupující je s nimi seznámen také v košíku před samotným odesláním objednávky. Ceny jsou platné pro zasílání po České republice. Pro objednání zboží vyplní kupující nákupní košík, v němž může měnit objednávané zboží, jeho počet a způsob jeho úhrady a doručení. 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kupující je stvrzuje odesláním objednávky. Tento krok je pro obě smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů. 

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. jeho lhůta pro dodání), kontaktuje ho prodávající s pozměněnou nabídkou s uvedením možných variant řešení a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů. Po odeslání objednávky přijde kupujícímu automatická potvrzující zpráva. Při volbě platby předem prodávající kupujícího kontaktuje s přesnými platebními podmínkami. Při platbě dobírkou prodávající zpravidla další e-mail nezasílá a zboží putuje k zákazníkovi v nejkratším možném termínu. Další informace pak přijdou od dopravce, který zašle číslo balíku a informace k převzetí. 

Nabídka e-shopu obsahuje informace o skladové dostupnosti zboží, která se neustále aktualizuje na základě příchozích objednávek. Objednané zboží je zasíláno v nejkratším možném termínu, přičemž uzávěrky pro jednotlivé dopravce jsou v e-shopu zveřejněny. Rychlost samotného doručení pak závisí na vybraném dopravci. V mimořádných případech může nastat situace, kdy stejné zboží vykoupí jiný zájemce ve stejnou dobu a prodávající pak potřebuje 2-3 pracovní dny na doskladnění takovéhoto zboží. To platí také v případě, kdy zákazník objedná více kusů, než je skladem. Pokud zákazník potřebuje zboží nutně do konkrétního termínu (např. oslava narozenin), je v jeho vlastním zájmu, aby to uvedl v Poznámce objednávky. V případě nedostupnosti zboží u dodavatele či zdržení jeho dodání je kupující po zjištění této skutečnosti informován.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
–    v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese Koloděje nad Lužnicí 87, 375 01 Týn nad Vltavou (pokud zvolil Osobní odběr)
–    bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího dle vybraného způsobu (převodem, přes QR kód, platba kartou...)
–    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (hrazeno dopravci při převzetí zásilky)

Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. U bankovního převodu je kupující povinen zaplatit přesnou částku a uvést variabilní symbol, sloužící ke správné identifikaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující společně se zbožím obdrží doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo které bylo v nadměrném množství zajištěno u dodavatelů na zakázku. Nadměrným množstvím se rozumí objednávky v prodejní ceně nad 5000 Kč. Pakliže kupující hodlá odebrat větší počet kusů jednoho produktu, je v jeho zájmu odebrat nejprve vzorek a teprve po jeho posouzení potvrdit závazně větší odběr. Prodávající akceptuje vrácení vzorku, ale nemusí akceptovat vrácení většího množství zboží, které pro kupujícího zajistil na zakázku.

Z možnosti odstoupení od kupní smlouvy je po převzetí zboží vyjmuto také to zboží, které podléhá rychlé zkáze. Dále zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; dále zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; zrovna tak zboží v podobě zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jeho původní obal; dále noviny, periodika a časopisy a digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. V ostatních případech má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Informaci o odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na e-mail info@drevenediare.cz, případně doručit na korespondenční adresu e-shopu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy, které je v souladu s těmito obchodními podmínkami, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (není-li vzájemnou dohodou ujednáno jinak). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy, které bude v souladu s těmito obchodními podmínkami, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od přijetí zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy. A to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (zpravidla převodem na účet). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Pakliže kupující převezme zjevně poškozenou zásilku, není možné následně reklamovat zboží poškození přepravou u prodávajícího.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
–    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsali v e-shopu.
–    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@drevenediare.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupující zašle prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Zde najdete, jak nakládáme s vašimi osobními údaji:  Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač za účelem zpracování objednávky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Reklamační řád a obchodní podmínky v tomto znění jsou v platnosti od 21. 1. 2023.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci.

PŘÍLOHA: VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Vzorový formulář uvádíme pro naplnění litery zákona, konkrétně občanského zákoníku. Slouží jako vzor, nikoliv však doporučený ani závazný. Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na výše uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.
Ke stažení zde

PŘÍLOHA: VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI:

Vzorový formulář slouží jako vzor, nikoliv však doporučený ani závazný. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a dodat na naši adresu spolu s reklamovaným zbožím.
Ke stažení zde